POYSER TRUCKS

119-141 MIDLAND HIGHWAY, BENDIGO, 3551

http://www.poysertrucks.com.au

Phone: 61-035-444-4011